Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

myszkaminnie
0578 e792
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
myszkaminnie
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
myszkaminnie
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
myszkaminnie
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
myszkaminnie
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
myszkaminnie
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
myszkaminnie
https://i.pinimg.com/564x/2a/d0/30/2ad0307617f3413d32b85927d6bf1dee.jpg
https://i.pinimg.com/564x/8f/c4/2a/8fc42a5eb96f5666b288caeb6c24af2a.jpg
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
myszkaminnie

https://68.media.tumblr.com/8e3f795db41e31d9ee789ad37d79dd0e/tumblr_ovz7x9N2Ed1qgumbqo3_540.gif
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
myszkaminnie

Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
myszkaminnie
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola
myszkaminnie
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
1021 ba84
myszkaminnie
9631 edfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
Reposted fromdziecko dziecko viairmelin irmelin
myszkaminnie
0572 72db 500
Reposted frommessinhead messinhead viastrzepy strzepy
0408 8cd8 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastrzepy strzepy
myszkaminnie
5187 e3b4 500
Reposted fromMiziou Miziou viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl