Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

myszkaminniehow I plan to live my life
myszkaminnie
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viawasteland wasteland
myszkaminnie
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viawasteland wasteland
8675 584a
0962 637b 500
myszkaminnie
myszkaminnie

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viabadassfromhell badassfromhell
myszkaminnie
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viawasteland wasteland
myszkaminnie
myszkaminnie
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawasteland wasteland

August 15 2017

myszkaminnie
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
myszkaminnie
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viaphilomath philomath
myszkaminnie
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
myszkaminnie
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viaAinsworthCass AinsworthCass
myszkaminnie

myszkaminnie
9537 32c7
myszkaminnie
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianewbeginning newbeginning

August 14 2017

8928 e843 500

Kevin Stiles - Gazelle Powers
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/08/kevin-stiles-gazelle-powers/

Reposted fromcuty cuty
myszkaminnie
Nie bój się zakończenia tej historii. To jest opowiadanie o twoim życiu, a człowiek nie może się bać własnego życia, prawda?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadassfromhell badassfromhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl