Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

myszkaminnie
9584 3491 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane

May 16 2019

myszkaminnie
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viajustmine justmine
myszkaminnie
1491 0956 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
myszkaminnie
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
myszkaminnie
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viajustmine justmine
myszkaminnie
4254 c3d8
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
myszkaminnie
Możesz być biedny, ale nikt nie może odebrać ci wolności do spieprzenia sobie życia, jak tylko żywnie ci się podoba.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
myszkaminnie
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
myszkaminnie
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
myszkaminnie
5777 d69c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaajema ajema
myszkaminnie
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreeway freeway
myszkaminnie
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
myszkaminnie
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
myszkaminnie
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
myszkaminnie
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
myszkaminnie
Ludzi postrzegających siebie jako mniej wartościowych od innych, o zaniżonej lub nieustabilizowanej samoocenie, buduje przede wszystkim pozytywne zdanie innych na ich temat, jawnie okazywane im poparcie czy wyraźnie akcentowana serdeczność. Ich starania idą zatem w kierunku uzyskania od otoczenia aprobaty, na przykład przez nawiązywanie znajomości z osobami wyżej ulokowanymi w hierarchii społecznej, znaczącymi w swoim środowisku czy cieszącymi się dobrą opinią, ponieważ ich sympatia i poparcie mogą dodawać im znaczenia. Inną drogą podnoszenia własnej wartości może być poświęcanie się dla jakiejś osoby lub idei w nadziei, że takie postępowanie zostanie wynagrodzone szacunkiem, przychylnością, a nawet żywymi uczuciami. 
— Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viatobecontinued tobecontinued
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabarszczowa barszczowa
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
myszkaminnie
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl