Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

1591 5f09
Reposted fromtosiaa tosiaa viajustmine justmine
myszkaminnie
8393 2ce0
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
myszkaminnie
2577 adde 500
Reposted frommoai moai viajustmine justmine
myszkaminnie
3073 b122 500
Reposted fromonlyman onlyman viajustmine justmine

October 09 2018

myszkaminnie
myszkaminnie
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viajustmine justmine
myszkaminnie
4647 b973

Ludzie siadali kiedyś na krawężnikach i opowiadali sobie największe miłości świata. To była pewnego rodzaju intymność, która zostawała tylko w nich. A słowa zamieniały się wtedy w czyny, w długie wspólne życie (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustmine justmine
myszkaminnie
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viaplugss plugss

October 08 2018

myszkaminnie
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
7060 cf98 500
Reposted fromnervure nervure viapoppyseed poppyseed
0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
3983 075f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
3937 79c1 500
myszkaminnie
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viapoppyseed poppyseed
myszkaminnie
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaplugss plugss

October 05 2018

myszkaminnie
6799 e71d
Reposted fromteijakool teijakool viaaunds aunds
myszkaminnie
Reposted fromLaila7 Laila7 viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl