Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

myszkaminnie
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasatyra satyra
myszkaminnie
myszkaminnie
myszkaminnie
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajustmine justmine
myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
myszkaminnie
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
myszkaminnie
6695 1d6d
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
myszkaminnie
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viajustmine justmine
myszkaminnie
3493 7168 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
myszkaminnie
myszkaminnie
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapchamtensyf pchamtensyf
myszkaminnie
4513 19ec 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
myszkaminnie
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
Reposted frommsitudinis msitudinis viasatyrlane satyrlane
myszkaminnie
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
myszkaminnie
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover viapoppyseed poppyseed

January 20 2020

myszkaminnie
myszkaminnie
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz vialubie-lato lubie-lato
myszkaminnie
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
myszkaminnie
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vialubie-lato lubie-lato
myszkaminnie
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl